Novice

Korpus Trendi je na voljo. Več na spodnji povezavi:

O projektu

Projekt Spremljevalni korpus in spremljajoči jezikovni viri (krajše: SLED) v prvi meri naslavlja eno temeljnih potreb slovenskega jezika, t.j. izdelavo spremljevalnega korpusa, ki je ob izredno hitrih spremembah v jeziku (za primer lahko vzamemo spremembe v času pandemije covida-19) nujno potrebna temeljna infrastruktura
za spremljanje, opazovanje, pa tudi popisovanje različnih diahronih jezikovnih fenomenov, npr. različnih vrst neologizmov (leksikalnih in semantičnih), padajoče rabe besed in besednih zvez itd. Na ta način se slovenščina pridružuje številnim ostalim jezikom, ki tovrstno infrastrukturo že imajo.

Rezultati projekta omogočajo dostop do podatkov o trendih jezikovne rabe za vse inštitucije, raziskovalce in ostale zainteresirane deležnike, ki bi podatke potrebovali oz. želeli uporabiti pri svojih raziskavah ali izdelavi jezikovnih virov oz. gradiv (priročnikov, slovarjev ipd.). S tem želimo preseči pogost problem, ko raziskovalci ali jezikoslovci želijo opraviti določene raziskave oz. pripraviti gradiva namenjena širši javnosti, pa se temu odrečejo zaradi časovnega in finančnega vložka, ki je potreben za
pripravo gradiva za analizo.

Projekt z orodjem za tematsko označevanje besedil naslavlja tudi manko na področju priprave metainformacij o besedilih v jezikoslovnih korpusih, kar trenutno ovira hitrejše podrobnejše jezikoslovne analize (npr. pri izdelavi slovarjev). Z informacijo o tematikah smo izboljšali besedila v spremljevalnem korpusu, orodje pa bo v prihodnosti uporabno tudi za druge korpuse slovenskega jezika ali pridobivanje informacij o besedilih nasploh.

Glavni namen je opremiti vse deležnike, ki se ukvarjajo z znanstvenim raziskovanjem in popisovanjem slovenščine, z ustreznimi viri in orodji, ki bodo omogočili in tudi pospešili izdelavo čim ažurnejših jezikovnih virov in tehnologij.

Projekt je trajal od 1. 9. 2021 do 30. 10. 2022